Delaney vs The Bully | Sleepover Girls | Capstone

Delaney vs The Bully, Sleepover Girls series, published by Capstone, 2016.